www.ecmoph.org
 
Username:
Password:
User Type:
 
 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ :
   
 
  หน้าแรก
  รู้จักสำนักงานเลขาฯ
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  บทบาท และอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  กิจกรรม
  เว็บลิงค์
  เว็บบอร์ด
  ติดต่อหน่วยงาน
  FAQ


  ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2546-2550
  จำนวนโครงการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาในแต่ล่ะปี
  จำนวนโครงการแยกตามหน่วยงานที่ทำวิจัย
   

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  149265
  เริ่มนับเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2551

 
   

 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ : Googleกำหนดการอบรมห้องที่ 1 เรื่อง จริยธรรมการวิจัยสำหรับคณะกรรมการจริยธรรม และ ห้องที่ 2 เรื่อง การปฏิบัติวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำวิจัย
วันที่ 6-7 กันยายน 2561 ที่โรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพ และ วันที่ 13-14 กันยายน 2561 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

**ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เบิกจากต้นสังกัด**

สนใจส่งชื่อ หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ มาสมัครที่ ecmoph@gmail.com


 
   
EC  หมายถึงคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข (The Ethical Review Committee for Research in Human Subjects, Ministry  of  Public  Health) มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติติดตามโครงการวิจัยในคน ที่ดำเนินการโดยบุคคลหรือองค์กรภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์จริยธรรมสากล รวมทั้งคุ้มครองอาสามัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยมิให้ถูกละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

 


  

 
บทวิจัยเกี่ยวกับคณะกรรมการฯ
บทวิจัยเกี่ยวกับคณะกรรมการฯ
บทฟื้นวิชาเกี่ยวกับคณะกรรมการฯ
บทความเกี่ยวกับคณะกรรมการฯ
บทความแปล เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการประชุมสำหรับสถาบันและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
บทความแปล
แบบสอบถามคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
Download แบบสอบถามได้ที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข้อแนะนำในการส่งเอกสารการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (Protocol Amendment)
ข้อแนะนำในการส่งเอกสารการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (Protocol Amendment)
การส่งเอกสารการเปลี่ยนแปลงเอกสารคู่มือผู้วิจัย
ข้อแนะนำในการส่งเอกสารการเปลี่ยนแปลงเอกสารคู่มือผู้วิจัย
ตัวอย่างเอกสารนำส่งโครงการสืบเนื่อง ปรับปรุง6ก.ย.2560
ตัวอย่างเอกสารนำส่งโครงการสืบเนื่อง
แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย ปรับปรุง6ก.ย.2560
แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
 
 
การอบรมคณะกรรมการนและนักวิจัย เมื่อ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
การอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยเพื่อการปฏิบัติวิจัยทางคลินิกที่ดี (Research Ethics for Good Clinical Practice) วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
การอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยเพื่อการปฏิบัติวิจัยทางคลินิกที่ดี (Research Ethics for Good Clinical Practice) วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมเรือรัษฏา จังหวัดตรัง
จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยแก่คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข และคณะอนุกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน หัวข้อเรื่อง “Advanced Updates in Research Ethics Agenda”

กิจกรรมทั้งหมด
 
 
เตือนประชาชนระวัง 6 โรคที่มากับน้ำท่วม
ข้อมูลข่าวสารไข้หวัดใหญ่ 2009
ถวายรางวัล "พระเทพ" นักโภชนาการโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
 


 
------------------ ไม่พบข้อมูลในระบบค่ะ ------------------

ประกาศรับสมัครงาน
 


 

   หมวดหมู่ หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข

หมวดหมู่ เว็บไซต์หน่วยงานที่มีข้อมูลงานวิจัยของไทย

หมวดหมู่ เว็บไซต์หน่วยงานที่มีข้อมูลงานวิจัยของต่างประเทศ
 
เพิ่มเติม...
   

ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การจัดซื้อจัดจ้างราชการ
สถาบันวิจัยระบบสาะารณสุข (สวรส.)
Norton 360
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02- 591-8251, 590-6171-2 โทรสาร. 02- 591-8251