www.ecmoph.org
 
Username:
Password:
User Type:
 
 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ :
   
 
  หน้าแรก
  รู้จักสำนักงานเลขาฯ
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  บทบาท และอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  กิจกรรม
  เว็บลิงค์
  เว็บบอร์ด
  ติดต่อหน่วยงาน
  FAQ


  ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2546-2550
  จำนวนโครงการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาในแต่ล่ะปี
  จำนวนโครงการแยกตามหน่วยงานที่ทำวิจัย
   

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  163664
  เริ่มนับเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2551

 
   

 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ : Google

คำแนะนำในการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาครั้งแรก ส่งเอกสารจำนวน 15 ชุด โดยเป็นต้นฉบับจำนวน 1 ชุด สำเนาจำนวน 14 ชุด พร้อมCDเอกสารที่ส่งทั้งหมด สำหรับโครงการสืบเนื่องให้ส่งเอกสารต้นฉบับจำนวน 1 ชุด สำเนาจำนวน 4 ชุด พร้อมCDเอกสารที่ส่งทั้งหมด **อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านล่าง** ปรับปรุงวันที่ 19 กันยายน 2561


 
   
EC  หมายถึงคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข (The Ethical Review Committee for Research in Human Subjects, Ministry  of  Public  Health) มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติติดตามโครงการวิจัยในคน ที่ดำเนินการโดยบุคคลหรือองค์กรภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์จริยธรรมสากล รวมทั้งคุ้มครองอาสามัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยมิให้ถูกละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

 


  

 
คำแนะนำการส่งโครงการวิจัย เพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง กันยายน 2561
คำแนะนำการส่งโครงการวิจัย เพื่อรับการพิจารณา ปรับปรุง 29สิงหาคม2561
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ฉบับที่ 1.0 วันที่ 1 กันยายน 2560
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ฉบับที่ 1.0 วันที่ 1 กันยายน 2560
บทวิจัยเกี่ยวกับคณะกรรมการฯ
บทวิจัยเกี่ยวกับคณะกรรมการฯ
บทฟื้นวิชาเกี่ยวกับคณะกรรมการฯ
บทความเกี่ยวกับคณะกรรมการฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข้อแนะนำในการส่งเอกสารการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (Protocol Amendment)
ข้อแนะนำในการส่งเอกสารการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (Protocol Amendment)
การส่งเอกสารการเปลี่ยนแปลงเอกสารคู่มือผู้วิจัย
ข้อแนะนำในการส่งเอกสารการเปลี่ยนแปลงเอกสารคู่มือผู้วิจัย
เอกสารยื่นโครงการวิจัยภายหลังการอนุมัติเพื่อการพิจารณาต่อเนื่อง ปรับปรุง29สิงหาคม2561
เอกสารยื่นโครงการวิจัยภายหลังการอนุมัติเพื่อการพิจารณาต่อเนื่อง ปรับปรุง29สิงหาคม2561
แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย ปรับปรุง29สิงหาคม2561
แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
 
 
การอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยและการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (GCP) เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2561 ณ โรงแรม ภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต
การอบรมห้องที่1 เรื่อง จริยธรรมการวิจัยสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมเมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง
การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคนและจัดทำคำแนะนำการส่งโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณา เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561ณ ห้องประชุมอิงเมือง โรงแรมพักพิงอิงทางบูติคโฮเทล นนทบุรี
การอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัย เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

กิจกรรมทั้งหมด
 
 
ICH GCP Free Online Training
คำแนะนำจาก USFDA
ถวายรางวัล "พระเทพ" นักโภชนาการโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
 


 
------------------ ไม่พบข้อมูลในระบบค่ะ ------------------

ประกาศรับสมัครงาน
 


 

   หมวดหมู่ หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข

หมวดหมู่ เว็บไซต์หน่วยงานที่มีข้อมูลงานวิจัยของไทย

หมวดหมู่ เว็บไซต์หน่วยงานที่มีข้อมูลงานวิจัยของต่างประเทศ
 
เพิ่มเติม...
   

ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การจัดซื้อจัดจ้างราชการ
สถาบันวิจัยระบบสาะารณสุข (สวรส.)
Norton 360
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02- 591-8251, 590-6171-2 โทรสาร. 02- 591-8251