www.ecmoph.org
 
Username:
Password:
User Type:
 
 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ :
   
 
  หน้าแรก
  รู้จักสำนักงานเลขาฯ
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  บทบาท และอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  กิจกรรม
  เว็บลิงค์
  เว็บบอร์ด
  ติดต่อหน่วยงาน
  FAQ


  ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2546-2550
  จำนวนโครงการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาในแต่ล่ะปี
  จำนวนโครงการแยกตามหน่วยงานที่ทำวิจัย
   

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  163743
  เริ่มนับเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2551

 


   


 
19 -20 กรกฎาคม 2548 ณ ศูนย์การประชุม ชั้น 12 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 19 -20 กรกฎาคม 2548 ณ ศูนย์การประชุม ชั้น 12 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิจัย นักวิชาการและผู้สนับสนุนโครงการวิจัย จำนวน 100 คน
มีการประชุมระดมสมองเรื่อง Storage of Bio specimen in clinical research ได้มีการเสนอแนวคิดกันอย่างกว้างขวางซึ่งผลสรุปมีดังนี้
1. เมื่อใดสมควรอนุญาตให้มีการเก็บสิ่งส่งตรวจ การอนุญาตให้มีการเก็บสิ่งส่งตรวจ ต้องมีองค์ประกอบคือ
- มีโครงการวิจัยที่ชัดเจน การตรวจนั้น ๆ ต้อง related กับงานวิจัยนั้น ๆ
- การเก็บต้องขอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ต้องแจ้งว่าจะเก็บที่ไหน นานแค่ไหน
- ได้รับ Informed consent จากอาสาสมัครตั้งแต่แรก
2. เงื่อนไข/ กฎเกณฑ์จะกำหนดไว้อย่างไรสำหรับเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
- มีวัตถุประสงค์ทางวิชาการที่ชัดเจน
- แจ้ง/คุ้มครองอาสาสมัคร
- มีผู้รับผิดชอบดูแล specimen
- ถ้ามีการกระทำนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ต้องขอ EC
- ถ้ามีวัตถุประสงค์ใหม่ต้องเสนอโครงการใหม่
- มีคุณค่าทางวิชาการ
- ไม่ขัดหลักจริยธรรม
- ระบุผู้เข้าถึงข้อมูล
3. แนวทางปฏิบัติในกรณีสิ่งส่งตรวจสามารถเชื่อมโยงกลับไปยังอาสาสมัครได้ และพบความเสี่ยงต่อโรคเพิ่มขึ้นที่อาจส่งผลกระทบต่ออาสาสมัคร
- แจ้งใน Information sheet ตั้งแต่แรก
- พิจารณา risk- benefit ratio เป็นราย ๆ ไป

 
 
 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02- 591-8251, 590-6171-2 โทรสาร. 02- 591-8251