www.ecmoph.org
 
Username:
Password:
User Type:
 
 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ :
   
 
  หน้าแรก
  รู้จักสำนักงานเลขาฯ
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  บทบาท และอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  กิจกรรม
  เว็บลิงค์
  เว็บบอร์ด
  ติดต่อหน่วยงาน
  FAQ


  ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2546-2550
  จำนวนโครงการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาในแต่ล่ะปี
  จำนวนโครงการแยกตามหน่วยงานที่ทำวิจัย
   

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  163732
  เริ่มนับเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2551

 


   


 
การอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยเพื่อการปฏิบัติวิจัยทางคลินิกที่ดี (Research Ethics for Good Clinical Practice) วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมเรือรัษฏา จังหวัดตรัง
 

การอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยเพื่อการปฏิบัติวิจัยทางคลินิกที่ดี (Research Ethics for Good Clinical Practice) วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมเรือรัษฏา จังหวัดตรัง การจัดอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น   98 คน เป็นชาย 20 คน (20.4%) หญิง 78 คน (79.6%) อาชีพเป็น พยาบาล 33 คน(33.67%) นักวิชาการสาธารณสุข 29 คน (29.59%) และอาชีพอื่นๆ 36 คน(36.74%) ผู้เข้าร่วมการอบรมมาจากจังหวัด ตรังมากที่สุด เป็นจำนวน 19 คน (19.4%) รองลงมาคือจังหวัดสงขลา จำนวน 13 คน (13.3%) มีความพึงพอใจในภาพรวมของการอบรม 92.44 % ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ เนื้อหามาก เข้าใจยาก เวลาน้อย ดังนั้นควรจัดแบบง่ายๆเป็นหลักสูตร 3 วัน เพิ่มเนื้อหาการวิจัยจากสิ่งส่งตรวจที่เหลือเก็บจากคลังตัวอย่าง และประเด็นด้านจริยธรรมที่พบในการพิจารณา ลงลึกในการปฏิบัติและแนวทาง  เนื้อหาสไลด์ควรเป็นภาษาไทย หากเป็นการอบรมที่ Advance ขอความร่วมมือผู้ขัดระบุชื่อผู้เข้าอบรมในหนังสือเชิญด้วย เพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนา


 
 
 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02- 591-8251, 590-6171-2 โทรสาร. 02- 591-8251