www.ecmoph.org
 
Username:
Password:
User Type:
 
 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ :
   
 
  หน้าแรก
  รู้จักสำนักงานเลขาฯ
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  บทบาท และอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  กิจกรรม
  เว็บลิงค์
  เว็บบอร์ด
  ติดต่อหน่วยงาน
  FAQ


  ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2546-2550
  จำนวนโครงการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาในแต่ล่ะปี
  จำนวนโครงการแยกตามหน่วยงานที่ทำวิจัย
   

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  163662
  เริ่มนับเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2551

 


   


 
การอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยเพื่อการปฏิบัติวิจัยทางคลินิกที่ดี (Research Ethics for Good Clinical Practice) วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
 

การอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยเพื่อการปฏิบัติวิจัยทางคลินิกที่ดี (Research Ethics for Good Clinical Practice) วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ

การจัดอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น   88 คน เป็นชาย 13 คน (14.8%) หญิง 72 คน (81.8%) ไม่ตอบแบบสอบถาม 3 คน(3.4%) ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าอบรม 93.2% อยากให้มีการจัดอบรมอีก 80.7 % ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ อยากให้มีการแบ่งหลักสูตร ผู้วิจัย/คณะกรรมการจริยธรรมวิจัย หรือ หลักสูตรพื้นฐานกับขั้นสูง เพิ่มวันอบรม หัวข้อการบรรยายไม่ควรซ้ำกัน ให้มีใช้ภาษาไทยมากกว่าภาษาอังกฤษ สไลด์ควรเพิ่มขนาดอักษรและต้องชัดเจนสำหรับผู้เข้ารับการอบรม


 
 
 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02- 591-8251, 590-6171-2 โทรสาร. 02- 591-8251