www.ecmoph.org
 
Username:
Password:
User Type:
 
 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ :
   
 
  หน้าแรก
  รู้จักสำนักงานเลขาฯ
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  บทบาท และอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  กิจกรรม
  เว็บลิงค์
  เว็บบอร์ด
  ติดต่อหน่วยงาน
  FAQ


  ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2546-2550
  จำนวนโครงการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาในแต่ล่ะปี
  จำนวนโครงการแยกตามหน่วยงานที่ทำวิจัย
   

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  163674
  เริ่มนับเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2551

 


   


 
การอบรมคณะกรรมการนและนักวิจัย เมื่อ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
 

การอบรมเมื่อ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก แบ่งออกเป็น 3 ห้อง ห้องที่ 1 เรื่อง การจัดทำโครงร่างการวิจัย สำหรับผู้ที่จะเลื่อนระดับ นักวิจัย จำนวน 50 คน ห้องที่ 2 เรื่อง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย จำนวน 50 คน ห้องที่ 3 เรื่อง จริยธรรมการวิจัยเพื่อการปฏิบัติวิจัยทางคลินิกที่ดี  สำหรับผู้สนใจทั่วไปและกรรมการจริยธรรม จำนวน 100 คน


 
 
 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02- 591-8251, 590-6171-2 โทรสาร. 02- 591-8251