www.ecmoph.org
 
Username:
Password:
User Type:
 
 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ :
   
 
  หน้าแรก
  รู้จักสำนักงานเลขาฯ
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  บทบาท และอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  กิจกรรม
  เว็บลิงค์
  เว็บบอร์ด
  ติดต่อหน่วยงาน
  FAQ


  ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2546-2550
  จำนวนโครงการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาในแต่ล่ะปี
  จำนวนโครงการแยกตามหน่วยงานที่ทำวิจัย
   

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  163668
  เริ่มนับเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2551

 


   


 
การอบรมห้องที่1 เรื่อง จริยธรรมการวิจัยสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมเมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง
 

การอบรมห้องที่1 เรื่อง จริยธรรมการวิจัยสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมเมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 70คน ในหัวข้อ หลักจริยธรรม ICH-GCPกฎระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวกับการวิจัยในปัจจุบัน หลักการพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยครั้งแรก/ประเด็นปัญหา และมีการจัดกลุ่มฝึกปฏิบัติพิจารณาโครงร่างการวิจัย ห้องที่ 2 เรื่อง การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (GCP) มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 60 คน ในหัวข้อ เรื่อง หลักจริยธรรม ICH-GCPกฎระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวกับการวิจัยในปัจจุบัน หลักการเขียนโครงร่างการวิจัยและเอกสารต่างๆให้ถูกต้องตามหลัก ICH-GCP และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมของการอบรม รวมทั้งต้องการให้มีการอบรมอีก และจังหวัดที่อยากให้ใช้เป็นที่จัดอบรมครั้งต่อไปคือกรุงเทพ หรือปริมณฑล


 
 
 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02- 591-8251, 590-6171-2 โทรสาร. 02- 591-8251