www.ecmoph.org
 
Username:
Password:
User Type:
 
 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ :
   
 
  หน้าแรก
  รู้จักสำนักงานเลขาฯ
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  บทบาท และอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  กิจกรรม
  เว็บลิงค์
  เว็บบอร์ด
  ติดต่อหน่วยงาน
  FAQ


  ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2546-2550
  จำนวนโครงการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาในแต่ล่ะปี
  จำนวนโครงการแยกตามหน่วยงานที่ทำวิจัย
   

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  163686
  เริ่มนับเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2551

 


   


 
การอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยและการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (GCP) เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2561 ณ โรงแรม ภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต
 

การอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยและการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (GCP) เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2561 ณ โรงแรม ภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต ในหัวข้อเรื่อง หลักจริยธรรม ICH-GCPกฎระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวกับการวิจัยในปัจจุบัน หลักการพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยครั้งแรก/ประเด็นปัญหา หลักการเขียนโครงร่างการวิจัยและเอกสารต่างๆให้ถูกต้องตามหลักICH-GCPและในส่วนห้องคณะกรรมการฯมีการจัดกลุ่มฝึกปฏิบัติพิจารณาโครงร่างการวิจัย  ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมของการอบรม ร้อยละ 85 ต้องการให้มีการอบรมอีก และจังหวัดที่อยากให้ใช้เป็นที่จัดอบรมครั้งต่อไปคือ ภูเก็ต สงขลา


 
 
 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02- 591-8251, 590-6171-2 โทรสาร. 02- 591-8251