www.ecmoph.org
 
Username:
Password:
User Type:
 
 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ :
   
 
  หน้าแรก
  รู้จักสำนักงานเลขาฯ
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  บทบาท และอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  กิจกรรม
  เว็บลิงค์
  เว็บบอร์ด
  ติดต่อหน่วยงาน
  FAQ


  ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2546-2550
  จำนวนโครงการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาในแต่ล่ะปี
  จำนวนโครงการแยกตามหน่วยงานที่ทำวิจัย
   

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  163737
  เริ่มนับเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2551

 


   
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2. โครงการนิเทศโครงการวิจัยทางคลินิก
3. โครงการจัดทำฐานข้อมูลการวิจัยในคน
4. โครงการร่าง พระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์พ.ศ. 2551

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ในปี 2551 ได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. การประชุมในส่วนของคณะกรรมการฯ เพื่อพัฒนาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยแบ่งออกเป็น

1.1 การนำเสนอโครงการวิจัยในคน ผ่านคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ เดือนละ 2 ครั้ง มีนักวิจัยร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการรวม 130 คน สำหรับในปี 2551 จัดประชุมรวม 14 ครั้ง

1.2 การจัดอบรมการวิจัยทางคลินิกให้แก่นักวิจัย ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2551 ณโรงแรม ทีคการ์เด้นสปารีสอร์ท จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนักวิจัย นักวิชาการและผู้สนใจรวมทั้งสิ้น 100 คนนพ.ประวิช ตัญสิทธิสุนทร

บรรยายเรื่อง ICH GCP ให้แก่นักวิจัย ณโรงแรม ทีคการ์เด้นสปารีสอร์ท จังหวัดเชียงราย1.3 จัดอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2551 ณโรงแรม ทีคการ์เด้น สปารีสอร์ทจังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 100 คน


ผู้เข้ารับการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2551 ณโรงแรม ทีคการ์เด้นสปารีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

 

โครงการนิเทศโครงการวิจัยทางคลินิก

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้เกิดการศึกษาวิจัยด้านชีวเวชศาสตร์ขึ้นอย่างมากมาย โดยเฉพาะการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลต่อวงการแพทย์ ในขณะเดียวกันทำให้เกิดปัญหาและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น มีธุรกิจการค้าและการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น มีการเอาเปรียบผู้ที่มีสถานภาพด้อยกว่าทำให้มีแนวโน้มกระทบต่อคุณค่าสิทธิ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยในมนุษย์ที่ชัดเจน

คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่คุ้มครองอาสาสมัคร ที่เข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัย ต้องได้รับการดูแล และควบคุมการทำวิจัยให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรม ซึ่งในแต่ละปีมีโครงการใหม่ที่ขอรับการพิจารณามากกว่า 100 โครงการและยังมีโครงการต่อเนื่องที่คณะกรรมการต้องพิจารณาอีกประมาณ 1,000 โครงการ ทำให้พบว่ามีประเด็นที่เป็นปัญหาเช่น การเก็บสารชีวภาพจากร่างกายส่งต่างประเทศการขอความยินยอมในอาสาสมัคร การศึกษาวิจัยในกลุ่มเปราะบาง เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานโครงการที่ผ่านคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน ถูกต้องตามหลักจริยธรรม และอาสาสมัครได้รับการดูแลคุ้มครอง จึงต้องมีการออกติดตามโครงการวิจัยดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการวิจัยที่ขออนุมัติผ่านคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน และเพื่อทราบสถานะภาพของโครงการปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานวิจัย ตลอดจนติดตามการดูแลอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ ในปี 2551 ได้ดำเนินการนิเทศ โครงการวิจัยทางคลินิก 1 ครั้ง วันที่ 8-11 กรกฎาคม 2551 ณโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก

รูปการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามโครงการวิจัย


 
 

โครงการจัดทำฐานข้อมูลการวิจัยในคน

เนื่องจากโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาในด้านจริยธรรมนั้นมี สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน ดำเนินการประสานและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่พ.ศ. 2523 มีหน่วยงานต่างๆ ส่งโครงการให้คณะกรรมการพิจารณา ในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ได้มีการบันทึกข้อมูลประวัติโครงการวิจัยไว้เป็นจำนวนมาก ไม่ต่ำกว่า 1000 โครงการ แต่ยังมิได้มีการจัดระเบียบในการเก็บข้อมูล หากได้มีการบริหารข้อมูลที่รวบรวมไว้ จะทำให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ ในด้านการบริการที่รวดเร็วเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้นจึงเห็นสมควรจัดทำโครงการจัดทำฐานข้อมูลการวิจัยในคน ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นฐานข้อมูลการวิจัยทางคลินิกของประเทศ
2. เพื่อควบคุมและกำกับโครงการที่ทำการศึกษาวิจัยในคน
3. เพื่อทราบสถานะภาพของโครงการวิจัย
ในปี 2551 นี้ได้ดำเนินการ บันทึกและรวบรวมข้อมูลโครงการศึกษาวิจัยในคนที่ผ่านคณะกรรมการพิจารณาศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2547 และโครงการปี 2550 รวมทั้ง ปรับปรุงเว็บไซด์ ให้สามารถค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น และ สามารถให้บริการแก่นักวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

 
 

โครงการยกร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดการสัมมนา โครงการยกร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... ใน4ภาคในปี 2550 และได้นำข้อเสนอแนะมารวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย และผู้เกี่ยวข้อง ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551

ในการสัมมนาแต่ละครั้ง มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วยนักวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในคนจากสถาบันต่าง ๆ องค์กรเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในหลายสาขาวิชาชีพ ครั้งละประมาณ 50 คน ซึ่งที่ประชุมได้มีการปรับแก้โดยเฉพาะชื่อพระราชบัญญัติเปลี่ยนเป็น "ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... " และให้นำเสนอตามขบวนการทางกฎหมายต่อไป


 
 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02- 591-8251, 590-6171-2 โทรสาร. 02- 591-8251