www.ecmoph.org
 
Username:
Password:
User Type:
 
 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ :
   
 
  หน้าแรก
  รู้จักสำนักงานเลขาฯ
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  บทบาท และอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  กิจกรรม
  เว็บลิงค์
  เว็บบอร์ด
  ติดต่อหน่วยงาน
  FAQ


  ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2546-2550
  จำนวนโครงการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาในแต่ล่ะปี
  จำนวนโครงการแยกตามหน่วยงานที่ทำวิจัย
   

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  149247
  เริ่มนับเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2551

 
   

 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ : Google
 
ข้อแนะนำในการส่งเอกสารการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (Protocol Amendment)
ข้อแนะนำในการส่งเอกสารการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (Protocol Amendment)
การส่งเอกสารการเปลี่ยนแปลงเอกสารคู่มือผู้วิจัย
ข้อแนะนำในการส่งเอกสารการเปลี่ยนแปลงเอกสารคู่มือผู้วิจัย
ตัวอย่างเอกสารนำส่งโครงการสืบเนื่อง ปรับปรุง6ก.ย.2560
ตัวอย่างเอกสารนำส่งโครงการสืบเนื่อง
แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย ปรับปรุง6ก.ย.2560
แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย
เกณฑ์การปฏิบัติในการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาครั้งแรก ปรับปรุง6ก.ย.2560
เกณฑ์การปฏิบัติในการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาครั้งแรก
รายการเอกสารที่ส่งเพื่อพิจารณาครั้งแรก ปรับปรุง6ก.ย.2560
รายการเอกสารที่ส่งเพื่อพิจารณาครั้งแรก
หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการร่างการวิจัยเสนอของบปี 2553 และการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร
หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการร่างการวิจัยเสนอของบปี 2553 และการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร
บทความวารสารกรมการแพทย์
บทความวารสารกรมการแพทย์
การเฝ้าระวังและสอบสวนโรคชิคุนกุนยา
การเฝ้าระวังและสอบสวนโรคชิคุนกุนยา
คู่มือประชาชนในการป้องกันดูแลตนเองจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์
คู่มือประชาชนในการป้องกันดูแลตนเองจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์
โครงการวิจัยเด่น กรมการแพทย์
โครงการวิจัยเด่น กรมการแพทย์
รายชื่อสื่อวีดีทัศน์ การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง กระบวนการวิจัย
รายชื่อสื่อวีดีทัศน์ การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง กระบวนการวิจัย
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการส่งเสริมคุณธรรมฯ กรมการแพทย์ ปีงบ 2551
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการส่งเสริมคุณธรรมฯ กรมการแพทย์ ปีงบ 2551
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
 

   หมวดหมู่ หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข

หมวดหมู่ เว็บไซต์หน่วยงานที่มีข้อมูลงานวิจัยของไทย

หมวดหมู่ เว็บไซต์หน่วยงานที่มีข้อมูลงานวิจัยของต่างประเทศ
 
เพิ่มเติม...
   

ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การจัดซื้อจัดจ้างราชการ
สถาบันวิจัยระบบสาะารณสุข (สวรส.)
Norton 360
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02- 591-8251, 590-6171-2 โทรสาร. 02- 591-8251