www.ecmoph.org
 
Username:
Password:
User Type:
 
 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ :
   
 
  หน้าแรก
  รู้จักสำนักงานเลขาฯ
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  บทบาท และอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  กิจกรรม
  เว็บลิงค์
  เว็บบอร์ด
  ติดต่อหน่วยงาน
  FAQ


  ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2546-2550
  จำนวนโครงการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาในแต่ล่ะปี
  จำนวนโครงการแยกตามหน่วยงานที่ทำวิจัย
   

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  160114
  เริ่มนับเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2551

 


   


 
เอกสารยื่นโครงการวิจัยภายหลังการอนุมัติเพื่อการพิจารณาต่อเนื่อง ปรับปรุง29สิงหาคม2561
 แบบรายงานเเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง/เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้าที่มีความรุนแรง คลิ้ก >>SAEs แบบรายงานเเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ คลิ้ก >>AEs แบบรายงานการดำเนินการที่เบี่ยงเบนการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด คลิ้ก >>Deviation แบบรายงานความก้าวหน้าและต่ออายุ_ขยายเวลา คลิ้ก >> CRR แบบรายงานยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด คลิ้ก >> Termination แบบรายงานฉบับสมบูรณ์ คลิ้ก >> Final Report แบบบันทึกเรื่องร้องเรียน คลิ้ก >> Complaint
 
 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02- 591-8251, 590-6171-2 โทรสาร. 02- 591-8251