www.ecmoph.org
 
Username:
Password:
User Type:
 
 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ :
   
 
  หน้าแรก
  รู้จักสำนักงานเลขาฯ
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  บทบาท และอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  กิจกรรม
  เว็บลิงค์
  เว็บบอร์ด
  ติดต่อหน่วยงาน
  FAQ


  ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2546-2550
  จำนวนโครงการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาในแต่ล่ะปี
  จำนวนโครงการแยกตามหน่วยงานที่ทำวิจัย
   

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  145265
  เริ่มนับเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2551

 


   


 
ตัวอย่างเอกสารนำส่งโครงการสืบเนื่อง ปรับปรุง6ก.ย.2560
 ตัวอย่างแบบรายงานการดำเนินการที่เบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน/การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (Protocol Deviation / Violation / Non-Compliance Report) ตัวอย่างแบบรายงานความก้าวหน้าและต่ออายุ(Annual Progress/Continue Review Report) ตัวอย่างแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ตัวอย่างแบบรายงานยุติโครงการก่อนกำหนด (Study Termination Report) ตัวอย่างแบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย(Protocol Amendment Form) ตัวอย่างรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แบบกลุ่ม(Adverse Events Report) ตัวอย่างรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง(Serious Adverse Events Report/SUSARs)
 
 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02- 591-8251, 590-6171-2 โทรสาร. 02- 591-8251