www.ecmoph.org
 
Username:
Password:
User Type:
 
 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ :
   
 
  หน้าแรก
  รู้จักสำนักงานเลขาฯ
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  บทบาท และอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  กิจกรรม
  เว็บลิงค์
  เว็บบอร์ด
  ติดต่อหน่วยงาน
  FAQ


  ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2546-2550
  จำนวนโครงการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาในแต่ล่ะปี
  จำนวนโครงการแยกตามหน่วยงานที่ทำวิจัย
   

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  160123
  เริ่มนับเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2551

 


   


 
การส่งเอกสารการเปลี่ยนแปลงเอกสารคู่มือผู้วิจัย
 
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารคู่มือผู้วิจัย ( Investigator's Brochure or IB)
ผู้วิจัยต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยต้องสรุปเป็นภาษาไทยให้ชัดเจนว่า มีการแก้ไขเอกสารคู่มือผู้วิจัย จากฉบับใดเป็นฉบับที่เท่าไร แก้ไขอะไรบ้าง เหตุผลที่แก้ไข (ขอให้เป็นเหตุผลที่ชัดเจนในเชิงวิทยาศาสตร์) ระบุด้วยว่าการแก้ไขนี้มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาสาสมัครหรือไม่
2. มีการเปรียบเทียบเอกสารคู่มือผู้วิจัยฉบับเก่ากับเอกสารคู่มือผู้วิจัยที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยระบุ 2.1 เอกสารคู่มือผู้วิจัยที่แสดงการแก้ไข (Highlight) และฉบับที่แก้ไขแล้ว 2.2 เอกสารสรุปการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ที่มีข้อความเดิม และข้อความที่แก้ไขใหม่ พร้อมเหตุผล
3. ให้ส่งเอกสารต้นฉบับจำนวน 1 ชุด สำเนาจำนวน 4 ชุด
ปรับปรุงวันที่ 29สิงหาคม2561

 
 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02- 591-8251, 590-6171-2 โทรสาร. 02- 591-8251